Beëdigde Vertalingen
Officiële documenten zoals diploma's, geboorteaktes en notariële aktes zijn niet automatisch rechtsgeldig buiten het land van herkomst. In de meeste gevallen is hiervoor een beëdigde vertaling vereist. De vertaling wordt onlosmakelijk verbonden aan het brondocument en voorzien van stempels en een verklaring van de vertaler. Hieruit blijkt dat de vertaler staat ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Raad voor de Rechtsbijstand (Rbtv) en als zodanig bij de rechtbank staat geregistreerd als beëdigd vertaler. Als u niet het originele brondocument wil laten aanhechten omdat u dit zelf wilt houden, mag ook een gewaarmerkte kopie (certified copy) worden aangehecht. Hiervoor kunt u terecht bij de gemeente; neem het bronddocument mee en vraag om een gewaarmerkte kopie. De ambtenaar maakt dan zelf een kopie die wordt voorzien een stempel en handtekening. Hiermee heeft u een rechtsgeldig brondocument dat aan de vertaling kan worden gehecht.

In veel gevallen moet de beëdigde vertaling worden voorzien van een legalisatie voor gebruik als rechtsgeldig document buiten Nederland.

Er zijn twee vormen van legalisatie:

  • De korte legalisatieprocedure - Voor landen die het Apostilleverdrag (’s-Gravenhage, 5 oktober 1961) hebben ondertekend, is een apostille voldoende. Dit is een verklaring waarin een bevoegde autoriteit (de rechtbank) de echtheid bevestigt van de handtekening op de beëdigingverklaring die aan de beëdigde vertaling is gehecht.
  • De lange legalisatieprocedure - Voor landen die niet zijn aangesloten bij het Apostilleverdrag, moet een uitgebreidere legalisatieprocedure worden gevolgd. De echtheid van alle op het document geplaatste handtekeningen dient door diplomatieke instanties te worden bevestigd. Na legalisering van de handtekening bij de rechtbank moet het document worden gelegaliseerd door het Ministerie van Justitie en vervolgens het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den haag. Tot slot kunt u voor legalisatie terecht bij de ambassade of het consulaat van het land waar u het document gaat gebruiken. Deze buitenlandse vertegenwoordigingen zijn meestal gevestigd in Den Haag, Amsterdam, Rotterdam of Brussel.  

 


Beëdigd Tolken
Met de invoering van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) in 2007 is het nu mogelijk om ook buiten de rechtszaal beëdigd tolken in te zetten. Voor die tijd werd de tolk door de rechtbank beëdigd voor een specifieke zitting; tegenwoordig leggen registertolken eenmalig de eed of gelofte af waarna ze altijd als beëdigd tolk kunnen optreden.

Wanneer een beëdigd tolk?
Opdrachtgevers uit het Justitiedomein (IND, gerechten, marechaussee en politie) zijn verplicht om tolken (en vertalers) uit het Rbtv in te zetten.
Ook bij het passeren van notariële aktes wordt een beëdigd tolk ingezet die de zakelijke inhoud van de akte vertaalt als een verschijnende partij de taal van de akte niet voldoende machtig is.

JP Translations hanteert een standaardtarief voor het tolken van het passeren van notariële akten zoals leveringsakten, hypotheekakten en akten van huwelijkse voorwaarden.

Vraag nu een offerte aan.

Kwaliteitseisen vanuit de Wet beëdigde tolken en vertalers
Met ingang van 1 januari 2009 is de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) van kracht gegaan. Om voor inschrijving in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) in aanmerking te komen dient de tolk dan wel vertaler te voldoen aan eisen ten aanzien van de volgende competenties:

  • attitude van een tolk voor de tolk; 
  • attitude van een vertaler voor de vertaler; 
  • integriteit; 
  • taalvaardigheid in de brontaal en in de doeltaal; 
  • kennis van de cultuur van het land of gebied van de brontaal en van de doeltaal; 
  • tolkvaardigheid voor de tolk; 
  • vertaalvaardigheid voor de vertaler.

Het netwerk van JP Translations bestaat enkel uit tolk-vertalers die zijn ingeschreven in het Rbtv en met minimaal 15 jaar ervaring.
Een garantie voor hoge kwaliteit!